ข้อกำหนด
 • ใช้แบบฟอร์มลงทะเบียนง่ายๆ ของเราในการลงทะเบียน กรอกข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ
  กรุณาใช้ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ ของคุณตามความเป็นจริง
  จากนั้นจึงอัพโหลดภาพ 30 ภาพและเรื่องราวการแต่งงาน (ชุดภาพถ่ายที่ถ่ายในงานแต่งงาน หนึ่งงาน) หนึ่งเรื่องลงในคอลเลคชั่นผลงาน ของคุณ
 • เข้าร่วมได้ฟรี ฟรีจริงๆ ฟรีแน่นอน
 • ไม่ได้ คุณมีได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้ น
 • กรุณาใช้ชื่อจริงของคุณ ผู้ที่ได้เห็นภาพอันสวยงามของคุ ณต้องการทราบว่าใครเป็นผู้ถ่ายภ าพ
  ไม่จำเป็นต้องซ่อนอยู่เบื้องหล ังนามแฝง
 • คุณชอบดูภาพสวยๆ คุณภาพสูงไหม? เราก็ชอบเหมือนกัน!
  กรุณาอัพโหลดภาพที่มีความละเอี ยดอย่างน้อย 1200 พิกเซลในด้านยาว
  เจ้าของอุปกรณ์ที่มีหน้าจอแบบเ รตินาดิสเพลย์จะยินดีที่ได้เห็น ภาพที่มี 2400 พิกเซลหรือใหญ่กว่านั้น
 • มีเล็กน้อย หลังจากที่ได้เข้าร่วมกับ MyWed คุณสามารถอัพโหลดภาพถ่ายได้สูงส ุด 30 ภาพ และเรื่องราวสูงสุด 1 เรื่อง
  หลังจากนั้น คุณจะสามารถอัพโหลดภาพถ่ายได้ 2 ภาพต่อสัปดาห์และเรื่องราวการแต ่งงาน 1 เรื่องต่อเดือน จงใช้โควต้าของคุณอย่างชาญฉลาด :)
 • มี บรรณาธิการ MyWed สามารถลบโปรไฟล์หรือภาพของคุณได ้หากไม่เป็นไปตาม
  ข้อกำหนดของ MyWed หรือหากระดับทักษะการมองเห็นหรื อทักษะทางเทคนิคของคุณต่ำเกินไป
 • ชัดเจนว่าคุณสามารถอัพโหลดภาพพร ีเวดดิ้ง ภาพวันถัดจากงานแต่งงาน ภาพวันงานแต่งงานและงานหมั้นเท่ านั้น
  เพราะนี่คือชุมชนช่างภาพงานแต่ งงาน… จริงไหม? :)
 • ไม่ได้ ไม่อนุญาตให้อัพโหลดภาพตัดปะ ภาพเชื่อมต่อสองภาพ ภาพเชื่อมต่อสามภาพ รวมถึงภาพตัดต่อและเทคนิคทางดิจ ิตอลต่างๆ
  นอกจากนี้ เรายังไม่ชอบภาพที่มีการใช้องค์ ประกอบกราฟฟิกหรือวัตถุในการออก แบบมากเกินไป
  รวมถึงขอบ ข้อความ ลายน้ำหรือโลโก้ขนาดใหญ่ ภาพถ่ายแท้ๆ ยอดเยี่ยมที่สุด คุณว่าไหม?
 • ภาพที่เป็นสื่อลามก หรือมีเนื้อหาภาพที่มีลักษณะก้า วร้าว
  หมิ่นประมาท หรือหัวรุนแรงก็ไม่ได้รับอนุญาต เช่นกัน
 • การโกงเป็นสิ่งไม่ดี ภาพจากเหตุการณ์สมมติและเวิร์คช ็อปไม่ได้รับอนุญาต แม้ว่าคุณจะเป็นวิทยากรเองก็ตาม
 • เราคิดว่าช่างภาพคนอื่นคงไม่ชอบ เท่าไหร่
  คุณสามารถอัพโหลดภาพที่คุณถ่าย เองเท่านั้น นอกจากนี้ ต้องอย่าลืมเรื่องสิทธิของคนที่ อยู่ในภาพของคุณด้วย
 • หมวด "ภาพที่ดีที่สุด" ประกอบด้วยภาพที่มีเรตติ้งสูงสุ ดซึ่งได้รับการอัพโหลดในช่วงสัป ดาห์ที่ผ่านมา
  เรตติ้งของภาพขึ้นอยู่กับคะแนน ที่ได้รับจากการกด "ถูกใจ"
  คะแนนจากการกดถูกใจขึ้นอยู่กับ เรตติ้งของช่างภาพที่มากดถูกใจใ นครั้งดังกล่าว
  ยิ่งช่างภาพมีเรตติ้งสูงขึ้นเท ่าไหร่ ก็จะยิ่งให้คะแนนภาพได้สูงขึ้นเ ท่านั้น
 • เรตติ้งของคุณขึ้นอยู่กับจำนวนค ่า ค่าแรกคือ คะแนนของคุณในการประกวด MyWed Award ประจำปี
  คะแนนนี้จะค่อยๆ ลดลงภายใน 36 เดือนหลังการประกวด ค่าที่สองคือ คะแนนรวมของภาพที่ดีที่สุดของคุ ณ 100 ภาพ
  และเรื่องราวการแต่งงานที่ดีที่ สุดของคุณ 10 เรื่อง ภาพยิ่งเก่ามากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งมีผลต่อเรตติ้งของคุณน้ อยลงเท่านั้น
 • เราจัดการประกวดช่างภาพงานแต่งง านทุกปี กรรมการจะให้คะแนนภาพที่เข้าร่ว มในการประกวด
  อันดับของคุณจะสูงขึ้น โดยขึ้นอยู่กับคะแนนรวมที่คณะกร รมการให้กับภาพของคุณ
 • การร้องขอให้กดถูกใจ หรือให้ดูภาพหรือโปรไฟล์ทั้งทาง ตรงและทางอ้อมใดๆ จะถือว่าเป็นการ "โกงเรตติ้ง"
  ซึ่งรวมถึงการเผยแพร่ข้อความอย ่างเช่น "ภาพสวยดีนี่! เพิ่งให้เรตติ้งไป" และข้อความใดก็ตามที่คล้ายคลึงก ัน
  หลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้แล้วทุก อย่างจะเป็นไปด้วยดี
 • ได้ แต่เนื่องจากทีมงานของเราเองก็ต ้องการอาหารและที่อยู่ บริการนี้จึงมีค่าใช้จ่าย – mywed.com/th/advertisin…
  หากเราสังเกตว่ามีการใช้ข้อควา มใน MyWed เพื่อการโฆษณาโดยไม่ถูกต้องตามก ฎหมาย เราจะยกเลิกโปรไฟล์ของผู้ส่งข้อ ความ
 • MyWed ไม่ได้เป็นเจ้าของภาพที่ได้รับก ารอัพโหลด ช่างภาพอัพโหลดภาพของตนเองด้วยค วามสมัครใจ และยังคงมีสิทธิในภาพเหล่านั้นท ุกประการ
  หากคุณต้องการใช้ภาพบางส่วนที่ ได้รับการอัพโหลดไว้ใน MyWed กรุณาขออนุญาตจากเจ้าของภาพก่อน
  หากคุณพบว่าภาพของคุณได้รับการ อัพโหลดไว้ใน MyWed อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และคุณเป็นเจ้าของที่มีสิทธิในภ าพเหล่านั้นทุกประการ
  กรุณาติดต่อเราที่ help@mywed.com
 • เมื่อเข้าร่วมกับ MyWed ถือว่าคุณยอมรับกฎระเบียบด้านบน ทั้งหมด
  นอกจากนี้ คุณยังรับรองด้วยว่าคุณคือผู้สร ้างสรรค์ภาพและเจ้าของภาพทั้งหม ดที่คุณได้ส่งเข้ามา
  ผู้สร้างสรรค์ภาพ คือ ผู้ที่ถือกล้องแล้วกดปุ่มถ่ายภา พ
  เมื่อคุณโพสภาพ ถือว่าคุณยืนยันว่าไม่มีบุคคลที ่สามอื่นๆ ที่ไม่พอใจกับภาพดังกล่าว
  คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหา ทั้งหมดที่คุณอัพโหลดลงในเว็บไซ ต์
  หากคุณได้อ่านกฎระเบียบมาจนถึง ข้อความนี้ คุณคือผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง ! เราเคารพบุคคลที่มีความรับผิดชอ บ