Huy hiệu

Nếu bạn cần logo MyWed — đây là một hình rất đẹp,
với màu sắc và hướng xoay khác nhau :)