Huy hiệu

Nếu bạn cần logo MyWed — đây là một hình rất đẹp,
với màu sắc và hướng xoay khác nhau :)

<div class="mywed_badge" style="display: inline-block; margin: 0; padding: 5px;"> <a title="Những Nhiếp ảnh gia Ảnh cưới Tốt nhất trên khắp thế giới tại MyWed" href="https://mywed.com/vi/" target="_blank" style="text-decoration: none;"> <img alt="Những Nhiếp ảnh gia Ảnh cưới Tốt nhất trên khắp thế giới tại MyWed" src="https://mywed.com/images/mywed-logo/Logo_Black.svg" /> </a> </div>
Ok
<div class="mywed_badge" style="display: inline-block; margin: 0; padding: 5px;"> <a title="Những Nhiếp ảnh gia Ảnh cưới Tốt nhất trên khắp thế giới tại MyWed" href="https://mywed.com/vi/" target="_blank" style="text-decoration: none;"> <img alt="Những Nhiếp ảnh gia Ảnh cưới Tốt nhất trên khắp thế giới tại MyWed" src="https://mywed.com/images/mywed-logo/logo_mywed_vertical_black.svg" /> </a> </div>
Ok
<div class="mywed_badge" style="display: inline-block; margin: 0; padding: 5px;"> <a title="Những Nhiếp ảnh gia Ảnh cưới Tốt nhất trên khắp thế giới tại MyWed" href="https://mywed.com/vi/" target="_blank" style="text-decoration: none;"> <img alt="Những Nhiếp ảnh gia Ảnh cưới Tốt nhất trên khắp thế giới tại MyWed" src="https://mywed.com/images/mywed-logo/logo_mywed_gorizontal_black.svg" /> </a> </div>
Ok
<div class="mywed_badge" style="display: inline-block; margin: 0; padding: 5px;"> <a title="Những Nhiếp ảnh gia Ảnh cưới Tốt nhất trên khắp thế giới tại MyWed" href="https://mywed.com/vi/" target="_blank" style="text-decoration: none;"> <img alt="Những Nhiếp ảnh gia Ảnh cưới Tốt nhất trên khắp thế giới tại MyWed" src="https://mywed.com/images/mywed-logo/Logo_White.svg" /> </a> </div>
Ok
<div class="mywed_badge" style="display: inline-block; margin: 0; padding: 5px;"> <a title="Những Nhiếp ảnh gia Ảnh cưới Tốt nhất trên khắp thế giới tại MyWed" href="https://mywed.com/vi/" target="_blank" style="text-decoration: none;"> <img alt="Những Nhiếp ảnh gia Ảnh cưới Tốt nhất trên khắp thế giới tại MyWed" src="https://mywed.com/images/mywed-logo/logo_mywed_vertical_white.svg" /> </a> </div>
Ok
<div class="mywed_badge" style="display: inline-block; margin: 0; padding: 5px;"> <a title="Những Nhiếp ảnh gia Ảnh cưới Tốt nhất trên khắp thế giới tại MyWed" href="https://mywed.com/vi/" target="_blank" style="text-decoration: none;"> <img alt="Những Nhiếp ảnh gia Ảnh cưới Tốt nhất trên khắp thế giới tại MyWed" src="https://mywed.com/images/mywed-logo/logo_mywed_gorizontal_white.svg" /> </a> </div>
Ok