Yu ❤ Kenji

06.07.2017 Florenz, Italien
Rediscover Florence through the eyes in love with two beautiful souls.Riscoprire Firenze attraverso la dolcezza di Yu e Kenji.