MyWed Pro

Câu lạc bộ Nhiếp ảnh gia Ảnh cưới Chuyên nghiệp

Có 3135 thành viên Pro
và họ thật tuyệt vời!

Chúng tôi truyền thêm siêu năng lực
cho các thành viên MyWed Pro:

PRO Cơ bản

Các nhiếp ảnh gia Pro được hiển thị đầu tiên trong danh sách nhiếp ảnh gia theo xếp hạng của họ. Các nhiếp ảnh gia với tài khoản cơ bản được hiển thị sau họ. Họ cũng được liệt kê theo xếp hạng.

Vị trí ưu tiên trong danh sách nhiếp ảnh gia
Trên Cơ bản -
Tải ảnh lên mỗi tuần
10 2
Tải lên câu chuyện đám
cưới mỗi tháng
4 1

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 300 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này

Tổng số ảnh
trong mỗi bộ ảnh mẫu
300

Chúng tôi lưu trữ tất cả các câu chuyện đám cưới được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 5 câu chuyện mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này

Tổng số câu
chuyện đám cưới
5
Quyền truy cập Tin quảng cáo Cần tìm Nhiếp ảnh gia
Tham gia MyWed Award
Miễn phí 45 USD

MyWed Pro chỉ dành cho các nhiếp ảnh gia